חיילים משוחררים
 
חייל משוחרר זכאי לקבל זיכוי מס במשך 36 חודשים הראשונים לאחר שחרורו.
 
 
 

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 157), התשס"ז-2007

ביום 5.7.2007 פורסם ברשומות חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 157), התשס"ז-2007. להלן עיקרי התיקון לחוק.

סעיף 39 לפקודת מס הכנסה (נוסח משולב) התשכ"א (להלן: "הפקודה") קובע, כי בחישוב המס על הכנסתו מיגיעה אישית של חייל משוחרר תובא בחשבון חלק מנקודת זיכוי למשך תקופה של שלוש שנים מתום החודש שבו שוחרר, בהתאם לאורך התקופה שבה היה החייל בשירות סדיר, כדלקמן:

אם תקופת שירותו הסדיר של החייל היתה בין 12 חודשים ל-24 חודשים או אם שוחרר קודם לכן מטעמי בריאות או מחמת נכות – 1/12 נקודת זיכוי לחודש;

אם תקופת שירותו הסדיר של החייל היתה 24 חודשים או יותר – 1/6 נקודת זיכוי לחודש.

על פי התיקון לחוק יתקצר משך השירות הסדיר הנדרש לעניין זכאות לנקודות זיכוי כדלקמן:

לגבי חייל

אם תקופת שירותו הסדיר היתה פחות מ- 23 חודשים מלאים – 1/12 נקודת זיכוי לחודש;

אם תקופת שירותו הסדיר היתה 23 חודשים מלאים לפחות – 1/6 נקודת זיכוי לחודש.

לגבי חיילת

אם תקופת שירותה הסדיר היתה פחות מ- 22 חודשים מלאים – 1/12 נקודת זיכוי לחודש;

אם תקופת שירותה הסדיר היתה 22 חודשים מלאים לפחות – 1/6 נקודת זיכוי לחודש.

התיקון יחול על חייל ששוחרר החל מיום 1.7.2007.