ביטוח חיים
 
תשלום עבור ביטוח חיים במקרים רבים  מוכר למס הכנסה כניכוי (הפחתה מההכנסה החייבת) או כזיכוי (הפחתה מהמס החייב) חשוב לנצל את ההטבה הגלומה בסעיף זה באופן האופטימלי על ידי ייחוס הניכוי או הזיכוי למי מבן בני הזוג שמנצל באופן הטוב ביותר את ההטבה ולעיתים אף לפצל את הסכום ולייחסו באופן האופטימלי לכל אחד מבני הזוג על מנת לקבל את החזר המס המירבי.